Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Forskning

Jeg arbejder med nødvendige omstillinger i arealanvendelse og derfor også fødevareproduktion og -forbrug, med særlig fokus på planternes ernæring og produktivitet (kvalitet), rumlig og tidsmæssig effektivitet ved øget afgrødediversitet (enårige og flerårige afgrøder; fx samdyrkning, skovlandbrug), jordens sundhed og mikrobiel dynamik for at forbedre næringsstofbevarelse og jordkulstofbinding. Udgangspunktet er en mere selvregulerende og -forsynende arealanvendelse der kan minimere eksterne inputs.  I nyere forskning behandles de tekniske løsninger med stor vægt på aktørinddragelse og samarbejder i tværfaglige teams.

Undervisning

Jeg er tilknyttet den teknologiske og samfundsvidenskabelige planlæggeruddannelse (TekSam)

Projektvejledning: Jeg har stor erfaring med projektarbejde, og vejleder indenfor et bredt spektra af emner som fx klima, drivhusgasemissioner, bioenergi, recirkulering af reststrømme fra bioenergiteknologier, biochar, fosforkredsløb, planteproduktion og fødevarer/foder, afgrødediversitet, vandmiljø, næringsstofudvaskning

Kursusundervisning: Jeg har undervist i temaer som klima, klimatilpasning og-modvirkning, bioenergi og substitution af fossil energi, biogas, termiske bioenergiteknologier, cirkulær tankegang, biologiske kredsløb, næringsstofkredsløb, kvælstofdynamik, kvælstoffikserende afgrøder, fosfor og plantetilgængelig, selvforsynende og selvregulerende planteproduktionssystemer, diversitet, økologisk jordbrug, spildevandsrensning og recirkulering af næringsstoffer

Jeg underviser og vejleder også på den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelses (NatBach), og den Humanistisk-Teknologiske Bacheloruddannelses (HumTek).

Emneord

  • Miljø, Energi, Natur, Ressourcer
  • Klima
  • Fødevarer
  • Landbrugsudvikling

Publikationsnetværk

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller