Hverdagsliv, køn, etnicitet og mangfoldighed

Organisationsprofil

Køn er en kategori, der i enhver kultur bruges til at definere bestemte rammer for individets handlinger. Betydningen af køn varierer over tid og sted, men det er en kategori, der altid gør en forskel i hverdagslivet og herunder i arbejdslivet.
Forskningsgruppen i Hverdagsliv - køn, etnicitet og mangfoldighed udfolder et socialpsykologisk perspektiv på køn og kroppe og hvordan disse er afgørende i menneskers skabelse af egen og andres identiteter.  

Forskning i Hverdagsliv - køn, etnicitet og mangfoldighed

Hverdagsliv - køn, etnicitet og mangfoldighed er en tværvidenskabelig forskningsgruppe med deltagere fra Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning, RUC, Institut for Samfund og Globalisering, RUC samt fra Center for Ungdomsforskning, DPU.
På tværs af forskellige, teoretiske ståsteder anser forskerne i Hverdagsliv - køn, etnicitet og mangfoldighed en stærk empirisk forankring for at være nødvendig i den stadige kvalificering af en kritisk forskning i de kønnede, kropslige aspekter af menneskers hverdagsliv.
Gruppens forskning spænder bredt teoretisk; over psykodynamiske og psykoanalytiske perspektiver, kritisk teori, kritisk psykologi, socialkonstruktionisme, poststrukturalisme og aktør-netværksteoretiske perspektiver.
Metodisk arbejder forskerne i Hverdagsliv - køn, etnicitet og mangfoldighed med en række kvalitative tilgange som fx deltagerobservation, interviews, forskningsværksteder og tekstanalyser.

Hverdagsliv - køn, etnicitet og mangfoldighed indgår i RUC’s tværgående kønsforskningsorganisering: Center for Køn, Magt og Mangfoldighed, CKMM

Forskningsfokus

Forskerne i Hverdagsliv - køn, etnicitet og mangfoldighed retter opmærksomheden på de kønnede og kropslige aspekter af menneskers relationer i sociale sammenhænge som fx kollegiale relationer, læringsrelationer, seksuelle relationer, voldelige relationer samt relationer mellem sundhed, sygdom og krop.
Vi har fokus på køn på tværs af de forskellige steder og måder, hvor/på menneskers levede liv udfoldes: arbejdsliv, familieliv, institutionsliv, politiske og religiøse ideologier.
Forskningsgruppen udforsker betydningen af køn i og igennem forskellige kontekster for at udvikle forståelser af kønnets betydninger henover forskellige genstandsfelter og ud fra forskellige teoretiske perspektiver. 

Forskningsgruppens begrebssættelse af køn

Forskningsgruppen har særligt fokus på køn på tværs af de forskellige genstandsfelterfor at udforske betydningen af køn i og igennem forskellige kontekster.
Køn er en kategori, der i enhver kultur bruges til at definere bestemte rammer for individets handlinger. Betydningen af køn kan variere over tid og fra kultur til kultur, men det er en kategori, der altid gør en forskel. Kategoriseringen i køn har betydning for den praksis, mennesker kan deltage i og på hvilken måde, man kan deltage. Kønskategoriseringen bestemmer desuden, hvilke relationer til andre det er muligt at indgå i og hvilke positioner, der står til rådighed i de enkelte kontekster.
Når den mulige praksis er afhængig af køn, betyder det samtidig, at de subjektive betydninger, herunder forståelser/fortællinger om selvet, der skabes i praksis, må forstås i forhold til de rammer, som kønskategoriseringen udstikker.
Køn gør ikke blot forskel, men etablerer også et hierarki mellem kønnene; et hierarki, der i de fleste tilfælde gør manden til norm. Desuden kan man finde en hegemoni inden for kategorierne, således at bestemte måder at være kvinde eller mand på fremstår som idealet.
Der er naturligvis ikke tale om en entydig sammenhæng mellem kategori, praksis og subjektivitet, ligesom kategorierne kvinde og mand er flertydige og i stadig forandring. Ikke mindst derfor finder vi det produktivt i fællesskab at udvikle forståelser af kønnets betydninger hen over forskellige genstandsfelter og ud fra forskellige teoretiske perspektiver.

Publikationsnetværk

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller