Organisationsprofil

Organisationsprofil

Forskningsgruppen Erindring og fortidsbrug (MUP) forsker i, hvordan mennesker bruger fortid i forskellige sociale, tidslige og rumlige sammenhænge til forskellige formål. Vi arbejder med, hvordan mennesker skaber sammenhænge mellem det fortidige, det nutidige og det fremtidige. Vi er optaget af menneskers erindringsarbejde og af, hvordan mennesker sammenfletter deres personlige livshistorier i forskellige erindringsfællesskaber. Vi beskæftiger os med de processer, der afgør, hvad der huskes og glemmes, og med disse processers magtmæssige implikationer. Vi bidrager til det flerfaglige forskningsfelts teoriudvikling og arbejder på tværs af tid og rum.

Vi arbejder med, hvordan fortider er nærværende i nutiden - også i fortiders nutid. Vi undersøger, hvordan fortid erfares, sanses, erindres, konstrueres, diskuteres og iscenesættes. Vi ser ikke alene på repræsentationer af fortid men også fortidsbrugende praksisser. Vi arbejder med, hvordan fortid bruges til at skabe mening og betydning, til at konstruere, opretholde og omdanne sociale fællesskaber og involverer magt og konflikt. Vi beskæftiger os med historie både som fag og som en del af menneskers livsverden, og vi er optaget af at bygge bro til ikke fagprofessionelle menneskers fortidsbrug.

Forskningsgruppen blev dannet i 2010 og har gennemført flere fælles projekter, som bl.a. er ført til fælles publikationer: Et temanummer i tidsskriftet Temp – Tidsskrift for historie nr. 2.2011 om erindring og historiebrug, bogen Fortider tur/retur. Reenactment og historiebrug 2015 samt artiklen “Doing pasts: authenticity from the reenactors’ perspective” i Rethinking History, 21,2,2017.

Gruppens medlemmer deltager i forskningsprojekter og netværk sammen med danske og udenlandske forskere. Vi afholder jævnligt åbne seminarer for kolleger på museer, i gymnasier, professionshøjskoler, folkeskoler og andre universiteter.

Publikationsnetværk

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller